Patrick Simon

Senior Solution Architect / Myra Security GmbH